۲۹ مهر ۱۳۹۵
به آرزو نرسی،اگر به آرزو نرسی

به آرزو نرسی تا به آرزو نرسی!

مقابلم دوستی نشسته بود که اولین بار ۱۴ سال پیش، وقتی بیست و شش ساله بود، دیده بودمش. حالا چهل‌‌سالگی‌ش، با ریش‌های کمابیش بلند غالباً سفید، نه تنها هیچ نشانی از هولناکی چهل‌سالگی یا بحران […]
۳ بهمن ۱۳۹۴

وقتی که هنوز بیست ساله بودم!

دیروز که من هنوز بیست سالم بود زمان را نوازش می‌کردم و بازی می‌کردم با زندگی… همان‌طور که عشق‌بازی می‌کنند زندگی می‌کردم در شب بدون شمردن روزهایم که ناپدید می‌شدند در زمان من آرزوهای زیادی […]