۳٩٩۰ شرکت کنندهدر ۸٩ نشست و کارگاه آموزشی

با همراهی ۲٩١١ مشترک ویدئویی

و باز هم همراه بیست‌تاسی ساله‌ها

هستیم....