+٤٤۰۰ شرکت کنندهدر ٩٩ نشست و کارگاه آموزشی

با همراهی بیش از ٣٢۰۰ مشترک ویدئوییما باز هم همراه بیست‌تاسی‌ساله‌ها هستیم...