۳٧٥۰ شرکت کنندهدر ۸٥ نشست و کارگاه آموزشی

با همراهی ۲۸۱۴ مشترک ویدئویی

و باز هم همراه بیست‌تاسی ساله‌ها

هستیم....